Provozní řád chaty

 Vážení hosté, žádáme Vás, o dodržování pokynů uvedených v provozním řádu chaty. Jsou vytvořeny proto, abychom zajistili dobré podmínky pro ubytování všem hostům.

 

1.    Při příjezdu na chatu předloží host platný doklad totožnosti.

2.    Za ubytování a služby s ním spojené, je host povinen zaplatit dle aktuálního platného ceníku provozovatele.

3.  Provozovatel je povinen na základě objednaného a potvrzeného ubytování, hosta ubytovat a to od 15:00 hod do 16:00 hod v den nástupu, a host je povinen opustit chatu do 10:00 hod v ukončení pobytu, pokud nebude domluveno jinak.

4.  Po doplacení částky za pobyt v hotovosti budou hostu vydány klíče od chaty a kůlny.

5.    Na začátku ubytování přebírá host chatu bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit pronajímateli, na pozdější oznámení nebude brán zřetel.

6.     Pokud dojde k jakémukoliv poškození chaty v interiéru nebo exteriéru a dále jejího zařízení / vybavení z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu uhradit. Tato částka za vzniklou škodu bude hrazena ze zaplacené vratné kauce a v případě výše škody překračující tuto kauci, se nájemce chaty zavazuje provozovateli, tuto škodu uhradit nejpozději do 14 dnů od ukončení pronájmu.

7.     Host nesmí bez souhlasu provozovatele v chatě přemisťovat nábytek a provádět jakékoliv úpravy na vybavení a dále nesmí provádět žádné zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací v i mimo objektu.

8.     V objektu se nesmí používat žádné vlastní elektrospotřebiče s výjimkou elektrospotřebičů určených k vlastní hygieně nebo dětských chůviček. Rádia či jiné přehrávače jsou povolené pouze s písemným souhlasem provozovatele.

9.     Host je povinen udržovat v chatě a jejím okolí pořádek a čistotu.

10. Host je povinen při odchodu z chaty zkontrolovat, že je všude zavřená voda, zhasnuté světlo, vypnuté elektrospotřebiče, zavřená všechna okna a zamknuté vchodové dveře.

11.  V celém objektu chaty je zákaz kouření. Zároveň je zakázáno kouření z otevřených oken či dveří. Kouření je možné pouze mimo chatu a nedopalky se nesmí házet na zem. V případě porušení, nebude hostu vrácena tzv. „vratná kauce“.

12.  V celém objektu je zakázána jakákoliv manipulace s ohněm, aby se předešlo případnému požáru. 

13.  Ve venkovních prostorách využívejte pouze ohraničeného pozemku patřícího k chatě a to jak pro parkování max. 6. osob. vozů, tak pro rekreaci osob.

14.  S ohledem na sousední chataře mají povinnost hosté respektovat noční klid (22:00 – 7:00).

15.  Za děti ručí a zodpovídá jejich zákonný zástupce, použití dětského hřiště je pouze na vlastní nebezpečí. Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem.

16.  Rodiče batolat a dětí jsou odpovědni za dodržování čistoty v chatě, zejména za ochranu matrací před znečištěním dětmi, které dosud nejsou schopny dodržovat osobní hygienu.

17.  Lůžka, polštáře a přikrývky používejte výhradně povlečené a s prostěradlem.

18.  Pobyt se psy je možný po předchozí domluvě s řádným očkovacím průkazem. Psa mějte vždy pod kontrolou a nenechte ho volně pobíhat. Pes se smí pohybovat pouze v přízemí! Do chaty smí jen čistý a suchý pes. Nevyužívejte pozemek u chaty jako toaletu pro Vašeho psa. Psi se nesmí pohybovat a spát v posteli určené pro spaní osob ani na ostatním sedacím nábytku. Přikrývky a deky je zakázáno používat jako zvířecí pelíšek. Porušení tohoto nařízení je bráno jako hrubé porušení provozního řádu. Děkujeme za pochopení.

19.  Rozdělávání ohně je povoleno pouze na místě k tomu určeném, a to je otevřené ohniště a gril.

20.   Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně věcí v zaparkovaných autech. Provozovatel chaty neručí za jejich ztráty a poškození.

21.   Provozovatel učinil všechna opatření, aby nedocházelo k poškození zdraví hostů. Při běžném provozu nenese provozovatel zodpovědnost za zdraví hostů. Žádáme proto hosty, aby nenechávali svěřené osoby bez dozoru. Zdraví ani život ubytovaných hostů nejsou provozovatelem pojištěny.

22.   Při ukončení ubytování je host povinen opustit vyklizenou chatu do 10:00 hod. se základním úklidem. V případě, že hosté úklid neprovedou nebo jej provádět nechtějí, oznámí toto s předstihem a uhradí provozovateli částku ve výši 2.500,- Kč.

23.   V případě, že host předá chatu s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude mu účtována škoda v plné výši původní ceny a to i v případě jakéhokoliv poškození venkovního vybavení, objektu samotného, či ztráty klíčů.

24.   Finanční náhradu nemůže host vymáhat v případě uzavření veřejných zařízení nebo provozoven služeb nesouvisejících s objektem chaty, špatné kvality vody v řekách nebo jezeře, nadměrného výskytu hmyzu a dalších okolností.

25.    K chatě je možno přijíždět auty pouze po příjezdových cestách a parkovat na místě určeném pro 6 osobních aut v areálu chaty. V případě očekávané sněhové nadílky, přibalte pro Vaši jistotu, sněhové řetězy.

26.   Chatu mohou využívat pouze osoby, které jsou smluvně ubytované na chatě. Při nástupu bude předložen provozovateli soupis ubytovaných hostů vč. dětí. Tento bude ve formě …. Jméno, příjmení, adresa bydliště a číslo občanského průkazu případně cestovního pasu u osoby starších 15ti let. U osob mladších 15ti let postačí pouze jméno a příjmení.

27.  Na chatě platí přísný zákaz opírání kol a dalších zařízení či předmětů o fasádu chaty.

28.   Hosté nerespektující tato pravidla provozního řádu souhlasí s tím, že budou v případě jejich porušení vykázáni bez náhrady před původně dohodnutým termínem odjezdu, s tím, že host uhradí plně poskytnuté ubytování a služby.

29. Upozorňujeme, že v chatě se přezouvá. Přezůvky máme k dispozici.

Děkujeme Vám za ohleduplnost a pochopení. Věříme, že si pobyt u nás skvěle užijete.